Betekenis Planeten

De Huizen geven de ruimte of levensgebieden en omstandigheden aan waar de dingen gebeuren.
De Planeten zijn de drijfveren en staan voor levens energieën .
De Tekens laten de manier waarop zien hoe de planeet energieën tot uitdrukking worden gebracht.

De zon

De Zon staat voor je wezen, je centrale verlangen, het gebied en de wijze van je persoonlijkheidsontplooiing.
Hij symboliseert je weg en je doel, datgene waar het voor jouw in wezen om gaat.
Hij staat voor levenskracht, zelfontplooiing, moed, bewustzijn, wil, optimisme, sprankelende vitaliteit.
Samen met Mars vormt de Zon het mannelijke principe.
Daarbij staat de Zon voor het vaderlijk mannelijke principe en is tevens je instelling tegenover de eigen vader, vervangende vaders en autoriteiten.

De maan

De Maan staat voor je gemoed, je gevoelens, je onbewuste en instinctieve reacties.
De positie van de Maan toont waaraan je grote behoefte voelt, waar je spontaan op afgaat en wat je instinctief verafschuwt en vermijd.
Verder staat de Maan voor je contactvermogen, je verlangen naar nabijheid en geborgenheid, je thuis, hoe je woont, je verbondenheid met de geboortestreek of vaderland, herinneringen, typische kindertijdervaringen en de behoefte aan emotionele zekerheid.
Samen met Venus symboliseert de Maan het vrouwelijke principe.
Daarbij staat de Maan voor het moederlijke vrouwelijke en is tevens je instelling tegenover de eigen moeder, vervangende moeders.

Mercurius

Mercurius staat voor verstand en intellect, combinatievermogen, taal, communicatie, bemiddeling, overdracht, tactiek, bedrevenheid, mentale beweeglijkheid, oriëntatievermogen, analytisch en logisch denken, de wijze waarop je oordeelt en beslist.
Mercurius is de bemiddelaar tussen het bewustzijn en het onbewuste, je denkvermogen zorgt ervoor dat je de beelden van het onbewuste bijv. in dromen kunt herkennen en begrijpen.
De taal expressie, nieuwsgierigheid weetgierigheid en de wil, ijver en capaciteit om te leren.

Venus

Venus staat voor liefde, gevoel, harmonie, je vermogen tot geven en nemen, vriendschap en partnerrelatie. Als belichaming van de erotiek betekent ze ook verleiding, het vermogen om je over te geven, begeerte, verlangen naar vereniging, verbinding en versmelting.
Ze staat voor schoonheidsbeleving en kunstzinnige interesse en talenten, anderzijds voor smaak en het zinnelijk genot, dat we d.m.v. horen, ruiken, voelen, proeven en zien ervaren.

Mars

Mars staat voor je wilskracht en veroveringsdrang, voor onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen, voor de energie waarmee je tegen de weerstanden in je leven vecht en je in de wereld presenteert en handhaaft.
Hij staat voor rechtlijnig handelen, de mate van besluitvaardigheid, je bereidheid om conflicten aan te gaan en risico’s te lopen. In alle confrontaties belichaamd Mars de energie waarmee je vecht en de wijze waarop je dat doet. Mars staat voor agressie en problemen met agressie en niet in de laatste plaats voor seksuele energie, voor driften, gedrevenheid en passie. Samen met de Zon staat Mars voor het mannelijke principe, waarbij Mars het jeugdige aspect, de minnaar en het heethoofd vertegenwoordigt.

Jupiter

Jupiter staat voor het vertrouwen in het leven, het geloof in de zin ervan, voor je idealen en waarden en voor het zoeken naar en het vinden van je persoonlijke levenszin.
Hij staat verder voor alle groeikrachten die je leven nieuwe impulsen geeft, de bloei, het geluk en de welstand bevorderen en vooral voor de ontplooiing van je persoonlijkheid en het verbreden van je horizon.
Bij alles wat Jupiter in de horoscoop beïnvloedt, voel je je rijk. Hij betekent verder waardigheid, wijsheid, geloof, hoop, moraal, genade, overtuigingen, optimisme, vertrouwen, welstand, rijkdom en groei, succes, toekomst, grootmoedigheid, expansie, gerechtigheid, eerbied, goedheid, welwillendheid en volheid.

Saturnus

Saturnus is de planeet die structuur brengt en alles weghaalt wat overbodig is. Soberheid en tijd zijn ook begrippen die bij deze planeet horen. Hij staat voor vastheid en begrenzing. Zodoende betekent hij houvast, stabiliteit, volharding en consequentheid. Hij representeert je afgrenzingvermogen, anderzijds ook de grenzen die je als onaangenaam ervaart, die verhinderen dat je je verlangens vervult. Saturnus is de heer van de tijd, die ervoor zorgt dat aan alles ooit een einde komt. Hij staat voor alle vormen van scheiding en afscheid. Als de heer van het grote zwijgen betekent hij ook teruggetrokkenheid, die je als een pijnlijk in de steek gelaten zijn kunt ervaren of als innerlijk bezinning in alle stilte.
Saturnus betekent verder geweten, vorm, structuur, verdichting, concentratie, kristallisatie, verplichting, vertraging, recht, wet en orde.

Uranus

Uranus staat voor het ideaal van de Franse revolutie: voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Hij belichaamd het originele in je, je streven naar onafhankelijkheid en individuele vrijheid. De planeet geldt als grote bevrijder.
Uranus representeert verrassende veranderingen, gedachteflitsen en plotselinge ommekeer.

Neptunus

Neptunus staat voor het grenzenopheffende principe. Hij staat voor je kosmische antenne waarmee je het buitzintuiglijke en fijnstoffelijke oppikken en die je in staat stelt verborgen samenhangen en toekomstige trends en andere ontwikkelingen aan te voelen.
Het verlangen om boven het alledaagse bewustzijn uit te stijgen en het hoogste waar te nemen.
Daarbij betreft het eigenlijke streven van Neptunus naar het spirituele, soms door sterke drank en andere verdovende middelen verwisseld wordt. Door de doorlatendheid van Neptunus geeft soms hypersensitiviteit en verzwakking van het lichaam tot gevolg.

Pluto

Pluto is confronterend, onontkoombaar en machtig. Pluto kan dwingend zijn, als je niet mee gaat met de transformatie die hij wil. Werk je mee? Dan is hij de meest krachtige partner die je je kunt wensen.
Pluto staat voor de kracht van de diepste verandering (transformatie), de rijkdom der diepten en de oerkrachten die alle morele waarden transformeren. Pluto-ervaringen hebben altijd met macht en onmacht, met afhankelijkheid en psychische verstrikkingen te maken. Pluto is een kracht en manifesteert zich als een drang en een angst. Het is een drang omdat de kracht zijn vorm moet vinden en Pluto is een angst omdat de consequenties van de drang te groot zijn om onder ogen te zien. De Plutonische kracht is ‘to big to handle’. Een irrationele zielenangst die je ervaart als je omgeving het kosmische principe niet begrijpt. Het irrationele komt aan het licht als je de vraag stelt: Waar ben je eigenlijk zo bang voor? De angsten van Pluto zijn niet te verwoorden of te verklaren.

Pluto is een onzichtbare kracht die de mens ertoe aanzet om nare situaties uit vorige levens weer op te zoeken. De kosmische bedoeling is om daar tijdens *het kraken van Pluto uit te breken. Door weer in een zo’n situatie terecht te komen leert de ziel om het dit keer wel goed te doen. Dan hoef je in volgende levens niet meer zo bang te zijn omdat je dat soort situaties hebt leren hanteren.

De Ascendant

De Ascendant is de manier waarop je spontaan op je omgeving afgaat, de basishouding en benadering waarmee je iets nieuws begint.
Het beschrijft ook hoe je je geboorte ervaren hebt.
Deze eerste levensindruk draag je op je verdere levensweg bij je en beleef je bij elk nieuw begin opnieuw.
Als basislevensinstelling en als ik-gevoel toont de Ascendant je instelling ten aanzien van huwelijk en partner, waarvan de eigen thema’s door de Descendant (huis 7) weergegeven worden.
De Ascendant staat voor het beeld van je persoonlijkheid, dat je omgeving vaak als eerste indruk van je krijgt en de uiterlijke verschijning.

De Noordelijke Maansknoop

De Noordelijke Maansknoop, je levensdoel. Je bestemming. Datgene wat je hier in dit leven komt doen. De Maanknopen as beschrijft het zwaartepunt in je leven, je te volbrengen taken, het doel van je bestaan.
De Zuidelijke Maansknoop symboliseert het verleden, oude patronen en gedragswijzen, waarmee je ziel aan dit leven begonnen is. De Noordelijke Maansknoop verteld daarentegen iets over je toekomst en je zogenaamde leerdoelen.
Hij toont de richting die ingeslagen moet worden en symboliseert de taken die moeten worden volbracht.
Het is belangrijk om de thema’s van beide Maansknopen zinvol met elkaar te verbinden, waarbij de Zuidelijke Maanknoop eerder de ontwikkeling belemmert en als een rem werkt en de Noordelijke Maansknoop de uitdagende nieuwe richting toont.
Deze weerspiegelt datgene waar het om gaat.

De betekenis van de Zwarte Maan in de geboortehoroscoop.

De zwarte maan staat voor je ESSENTIE.
Het is zichtbaar in je horoscoop. Het roept vaak veel emoties op omdat je als kind ontkend bent wie je in essentie bent.
Je kosmische verbinding. De opening naar ruimtelijkheid en kosmisch bewustzijn.
Het kosmisch kind in je. Dat wat je in essentie bent.
Je uitzonderlijke en unieke gave, die je kunt ontwikkelen wanneer je luistert naar je intuitie.
Daar waar je zuiver bent, op je allerpuurst bent, dat wat gaat voorbij je ego en je persoonlijkheid.
Dit staat los van je bloedlijn en erfelijke factoren.
Daar waar je grootste passie en creativiteit ligt. Het is een weten, een gave die af is, je hoeft niets te leren.

Net zoals de Maansknopen is de Zwarte Maan een karmisch punt.
De maansknopen in de horoscoop vertellen je alles over je karmische opdracht in dit leven, over waar je vandaan komt en waar je naartoe moet groeien om een spiritueel vollediger mens te worden. Het grote verschil met de werking van andere planeten en astrologische punten is, dat je de Zwarte Maan nooit herkent.
Ze overvalt je als het ware en neemt altijd een andere vorm aan, zodat je je er nooit op kan voorbereiden. Het typische van een Zwarte Maanstand is dat je pas heel moeizaam je lessen leert. Hij confronteert je met jezelf.
De Zwarte Maan staat voor je kernkwaliteit.
Zij geeft het gebied weer waarin je je niet aanpast aan de invloed van je omgeving, en aan de cultuur waarin je opgroeit. Hier is waar je een hoge graad aan kennis en ervaring hebt.

Je vindt hier geen geschikte voorbeelden waarop je kunt koersen. Er vindt een weigering plaats, bewust of onbewust, die maakt dat hier geen aanpassing plaatsvindt en je hier een eigen weg gaat zoeken. Zij vraagt van je het onbekende ofwel de leegte (het zwarte gat) in te gaan omdat je niet kunt terugvallen op bestaande vormen.
Elke vorm van aanpassing en vanzelfsprekendheid ontbreekt hier en je kunt in het dagelijks leven met een gevoel van onbehagen, angst of vervreemding geconfronteerd worden.
Je kunt hier kwetsuren, ongemak of mogelijk traumatische ervaringen vinden.
De Zwarte Maan brengt je in contact met een andere dimensie van het bestaan. En geeft aan op welk gebied je een hoge graad aan kennis en ervaring hebt opgedaan in vorige levens. Dit zijn je zogeheten kernkwaliteiten.

– – – – – – – – – –

*) Het kraken van Pluto – Van angst naar kracht

De periode dat Pluto vierkant komt te staan op je radix Pluto, noemen we ‘Het kraken van Pluto’. Het is als het kraken van een noot, een noot heeft een harde schil en daarbinnen zit een pit. Als je Pluto kraakt, kraak je de schil van je eigen noot en komt de kracht vrij om je leven vorm te geven. Het is een tijd van opruimen, om een oud patroon te doorbreken waarin je zit.
In het algemeen krijg je ’n weerzin tegen iets, een situatie waarin je zit, of je loopt op zo’n manier vast dat er wel iets moet gebeuren. Je wordt voor het blok gezet en komt voor de keuze te staan om dat te doen waar je altijd zo bang voor was. Op het moment dat je die oude vorm loslaat, ken je die nieuwe vorm nog niet.
Het ego wil vasthouden aan de oude vorm, huwelijk, baan, familie, oude vrienden, kortom alle oude zekerheden. Zodra je het oude achter je laat en je de sprong in het diepe waagt kom je volledig in je kracht, er komt een nieuwe uitdaging. Vaak moet je een nieuw begin maken.
Bij het kraken van Pluto laat je een angst los en daarvoor in de plaats komt kracht, rust en wijsheid.